සිංහල தமிழ் English

தேசியப்பட்டியல் மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

பிமல் ரத்னாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

National People’s Power

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

2

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

சுனில் ஹதுன்னெத்தி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

National People’s Power

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

5

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

சந்திரஜித் ஆசுபோத மாரசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

22

பாராளுமன்ற வரவு -

98%

பைஸர் முஸ்தபா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

60

பாராளுமன்ற வரவு -

49%

சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: வன்னி

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

76

பாராளுமன்ற வரவு -

55%

சரத் அமுணுகம

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

81

பாராளுமன்ற வரவு -

52%

டிலான் பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

82

பாராளுமன்ற வரவு -

47%

விஜித் விஜயமுணி ஸொயிஸா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

86

பாராளுமன்ற வரவு -

61%

ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

88

பாராளுமன்ற வரவு -

87%

மஹிந்த சமரசிங்ஹ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

90

பாராளுமன்ற வரவு -

52%

அதுரலியே ரதன தேரர்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Our Power of People Party

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

96

பாராளுமன்ற வரவு -

39%

சரத் பொன்சேகா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

102

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

மொஹொமட் நவவி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

13

மொத்த தரவரிசை -

104

பாராளுமன்ற வரவு -

64%

எஸ்.பீ. திசானயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: நுவரெலியா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

14

மொத்த தரவரிசை -

111

பாராளுமன்ற வரவு -

57%

டி.எம். சுவாமிநாதன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

15

மொத்த தரவரிசை -

114

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

லக்ஷமன் யாப்பா அபேவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

16

மொத்த தரவரிசை -

118

பாராளுமன்ற வரவு -

61%

மலிக் சமரவிக்கிரம

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

17

மொத்த தரவரிசை -

123

பாராளுமன்ற வரவு -

66%

க. துரைரெட்ணசிங்கம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

18

மொத்த தரவரிசை -

134

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

மொஹொமட் ஹிஸ்புல்லா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

United Peace Alliance

மாவட்ட தரவரிசை -

19

மொத்த தரவரிசை -

158

பாராளுமன்ற வரவு -

54%

ஏ.எச்.எம். பௌஸி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

20

மொத்த தரவரிசை -

166

பாராளுமன்ற வரவு -

87%

எம்.எச்.எம். ஸல்மான்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

21

மொத்த தரவரிசை -

171

பாராளுமன்ற வரவு -

54%

திலங்க சுமதிபால

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

22

மொத்த தரவரிசை -

174

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

திலக் மாரபன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

23

மொத்த தரவரிசை -

177

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

Shantha Bandara

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

24

மொத்த தரவரிசை -

187

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

அங்கஜன் இராமநாதன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP)

மாவட்ட தரவரிசை -

25

மொத்த தரவரிசை -

195

பாராளுமன்ற வரவு -

56%

அனோமா கமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

26

மொத்த தரவரிசை -

197

பாராளுமன்ற வரவு -

52%

Mohamadu Nazeer

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

27

மொத்த தரவரிசை -

198

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

கரு ஜயசூரிய

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

28

மொத்த தரவரிசை -

200

பாராளுமன்ற வரவு -

92%

மலித் ஜயதிலக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

29

மொத்த தரவரிசை -

211

பாராளுமன்ற வரவு -

59%

எம். எஸ். தௌபீக்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: திருகோணமலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

30

மொத்த தரவரிசை -

221

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

S. M. Mohamed Ismail

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

National Congress

மாவட்ட தரவரிசை -

31

மொத்த தரவரிசை -

225

பாராளுமன்ற வரவு -

84%

ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

32

மொத்த தரவரிசை -

228

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

Saman Rathnapriya

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

33

மொத்த தரவரிசை -

229

பாராளுமன்ற வரவு -

60%

சிரினால் டி மெல்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

34

மொத்த தரவரிசை -

231

பாராளுமன்ற வரவு -

66%

சரத் சந்ரசிறி மாயாதுன்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

35

மொத்த தரவரிசை -

234

பாராளுமன்ற வரவு -

100%

எம் கே;.டீ.எஸ். குணவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

36

மொத்த தரவரிசை -

236

பாராளுமன்ற வரவு -

12%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.