සිංහල தமிழ் English

புத்தளம் மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

நிரோஷன் பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

45

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

ஹெக்ட்டர் அப்புஹாமி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

84

பாராளுமன்ற வரவு -

90%

பாலித ரங்கே பண்டார

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

110

பாராளுமன்ற வரவு -

56%

அசோக்க பிரியந்த

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

122

பாராளுமன்ற வரவு -

77%

அருந்திக பெர்னான்டோ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

154

பாராளுமன்ற வரவு -

39%

நிஷாந்த பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

169

பாராளுமன்ற வரவு -

60%

பிரியங்கர ஜயரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

205

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

ஸிஸிர குமார அபேசேகர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: புத்தளம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

207

பாராளுமன்ற வரவு -

50%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.