සිංහල தமிழ் English

இரத்தினபுரி மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

வாசுதேவ நானயக்கார

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

12

பாராளுமன்ற வரவு -

85%

ஹெஷான் விதானகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

35

பாராளுமன்ற வரவு -

80%

டி.ரஞ்சித் டி ஸொயிஸா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

48

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

தலதா அதுகோரல

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

92

பாராளுமன்ற வரவு -

62%

கருணாரத்ன பரணவிதானகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

94

பாராளுமன்ற வரவு -

84%

ஜோன் செனெவிரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

106

பாராளுமன்ற வரவு -

54%

ஜனக வக்கும்புர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

109

பாராளுமன்ற வரவு -

80%

பவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

182

பாராளுமன்ற வரவு -

41%

ஏ.ஏ. விஜேதுங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

188

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

துனேஷ் கன்கந்த

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

202

பாராளுமன்ற வரவு -

37%

பிரேமலால் ஜயசேகர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

227

பாராளுமன்ற வரவு -

21%

Waruna Liyanage

போட்டியிடும் மாவட்டம்: இரத்தினபுரி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

232

பாராளுமன்ற வரவு -

43%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.