සිංහල தமிழ் English
Medium_marasinghe-7dc4747998bb14f987c24f7f87272ef4

சந்திரஜித் ஆசுபோத மாரசிங்க

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#23

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

219

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-11 (2018-04-05) Oral Contribution Page 6
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 10
259-1 (2018-03-06) Petitions
Page 67
258-8 (2018-02-22) Written Question - Supplementary Question Page 14
258-8 (2018-02-22) Written Question Page 12
258-6 (2018-02-20) Oral Contribution Page 45
258-3 (2018-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
257-19 (2017-12-11) Oral Contribution Page 5
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
257-17 (2017-12-08) Oral Contribution Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda Collage, Colombo
Undergraduate: Bsc. Phisical / University of Colombo
Postgraduate: Master in Computer Engineering AiZu /Japan
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Ph.D C Japan Society for Promotion of Science / Post Doctoral Fellowship
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.