සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-4e30d4a5d1dfd5e0740b53d599fa8bb4

சஜித் பிரேமதாஸ

அமைச்சர் - வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0472238011/0472238010

சுருக்கம்

#90

மொத்த தரவரிசை

#37

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
264-10 (2018-12-12) Expunged Statement
Page 7
264-10 (2018-12-12) Private Member’s Motion Page 6
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 42
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 35
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 33
262-7 (2018-08-09) Question by Private Notice – Response Page 32
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-12
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Ranasinghe Premadasa
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo Mil Hil School-London O/L &London A/L
Undergraduate: London School of Economics BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0472238011/0472238010
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.