සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

அமைச்சர் - Public Enterprises, Kandyan heritage & kandy development)/ Leader of the House

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

0812203008/ 0813848600

சுருக்கம்

#22

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

1572

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 14
272-6 (2019-06-28) Question by Private Notice – Response Page 8
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 14
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 5
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 12
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 5
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 14
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 11
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-02-02
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0812203008/ 0813848600
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.