සිංහල தமிழ் English
Ranatunga-52e282980368b4644143f927d23c91ec

பிரசன்ன ரணதுங்க

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 384448

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

#150

மொத்த தரவரிசை

#14

மாவட்ட தரவரிசை

70%

பாராளுமன்ற வரவு

#57

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#8

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 4
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 3
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 18
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 3
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 1
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 5
மனுக்கள் 4
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 4
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.