සිංහල தமிழ் English
Medium_sriskandarasa-b89d23a2d4c760f948c6cd7aee52017a

சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, தேசியப்பட்டியல்

774188975 ddpshanthi@gmail.com

சுருக்கம்

#62

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

92

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 102
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
262-5 (2018-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
261-5 (2018-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
261-1 (2018-06-06) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-10-28
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Vidyananda College, Muliyawalai
Undergraduate: Bachelor of Arts in University of Jaffna
Postgraduate: PG diploma, University of Colombo
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: MA Sociology, Kamaraj University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 774188975
Email: ddpshanthi@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.