සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma-7273c0c83d5aa4baac4f3c4fc7137645

டலஸ் அழகப்பெரும

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

413021900

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

223

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Servatius College, Matara
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 413021900
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.