සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

0652228273/0652258252

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

56

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
262-4 (2018-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
261-2 (2018-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
257-13 (2017-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.