සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

ஜே.சீ. அலவத்துவல

இராஜாங்க அமைச்சர் - உள்ளக அலுவல்கள் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

777530448 / 373976031 jalawathuwala@yahoo.com

சுருக்கம்

#128

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

73

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-4 (2018-03-09) Written Question- Response Page 10
258-2 (2018-01-23) Petitions
Page 10
258-2 (2018-01-23) Petitions
Page 10
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
257-10 (2017-11-28) Oral Contribution Page 5
257-10 (2017-11-28) Petitions
Page 5
257-10 (2017-11-28) Petitions
Page 5
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-02-18
பாலினம்: ஆண்
Profession: Accountant
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
கல்வி
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
Undergraduate: Diploma in International Affairs
Postgraduate: N.A
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777530448 / 373976031
Email: jalawathuwala@yahoo.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.