සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

ஜே.சீ. அலவத்துவல

இராஜாங்க அமைச்சர் - உள்ளக அலுவல்கள் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

777530448 / 373976031 jalawathuwala@yahoo.com

சுருக்கம்

#121

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

103

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 7
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 22
263-14 (2018-10-26) Petitions
Page 7
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-02-18
பாலினம்: ஆண்
Profession: Accountant
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
கல்வி
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
Undergraduate: Diploma in International Affairs
Postgraduate: N.A
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777530448 / 373976031
Email: jalawathuwala@yahoo.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.