සිංහල தமிழ் English
Medium_harin-4aae96b19add87deaf95fecaa4ce5597

Harin Fernando

அமைச்சர் - தொலைத்தொடர்புகள், டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பதுளை மாவட்டம்

0112931627/0552224012 harinf@gmail.com

சுருக்கம்

#142

மொத்த தரவரிசை

#63

கட்சி தரவரிசை

67

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
260-5 (2018-05-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 131
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 128
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 130
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 128
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 127
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 131
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 128
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1978-10-28
பாலினம்: male
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father-in-law: Pradeshiya Sabha
கல்வி
School: St. Joseph College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112931627/0552224012
Email: harinf@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.