සිංහල தமிழ் English
Jayathisa-03526324f4156adb511fd0dab34b6a25

நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP)

களுத்துரை மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 4855

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

National People’s Power

களுத்துரை மாவட்டங்கள்

#3

மொத்த தரவரிசை

#1

மாவட்ட தரவரிசை

88%

பாராளுமன்ற வரவு

#726

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#14

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • கல்வி
  • நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 133
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 111
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 8
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 2
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 51
மனுக்கள் 130
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 3
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 6
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.