සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

லசந்த அலகியவன்ன

பிரதி அமைச்சர் - நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0332282400/002968064

சுருக்கம்

#51

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

123

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 39
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 62
259-4 (2018-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
258-5 (2018-02-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
258-1 (2018-01-10) Oral Contribution Page 86
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
257-17 (2017-12-08) Oral Contribution Page 5
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0332282400/002968064
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.