සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-cc72277c81b9f6432018fb4f59fcd83d

ரஞ்சித் மத்தும பண்டார

அமைச்சர் - அரச நிருவாக முகாமைத்துவ மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மொனராகலை மாவட்டம்

0555672634/0552277489

சுருக்கம்

#122

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

143

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
267-4 (2019-01-11) Question by Private Notice – Response Page 6
267-3 (2019-01-10) Question by Private Notice – Response Page 7
268-1 (2019-01-05) Written Question- Response Page 94
268-1 (2019-01-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 96
268-1 (2019-01-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 95
264-8 (2018-11-30) Oral Contribution Page 6
264-8 (2018-11-30) Oral Contribution Page 14
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 11
263-14 (2018-10-26) Oral Contribution Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-08-25
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: R. M. Gunasekara MP, Step Father: Dharmadasa Banda, Minister
கல்வி
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0555672634/0552277489
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.