සිංහල தமிழ் English
Medium_cabraal

அஜித் நிவாட் கப்ரால்

இராஜாங்க அமைச்சர் - நிதி, மூலதனச் சந்தை மற்றும் அரச தொழில்முயற்சி மறுசீரமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

112484867 ajith_nc@parliament.lk

சுருக்கம்

#5

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

100

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 100
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 109
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 101
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 101
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
278-5 (2020-10-06) Written Question- Response Page 17
278-5 (2020-10-06) Written Question- Response Page 29
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-12-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112484867
Email: ajith_nc@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.