සිංහල தமிழ் English
Aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

ஆனந்த அலுத்கமகே

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

கண்டி மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 56625

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

கண்டி மாவட்டங்கள்

#52

மொத்த தரவரிசை

#4

மாவட்ட தரவரிசை

71%

பாராளுமன்ற வரவு

#307

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#14

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 32
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 68
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 19
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 24
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 26
மனுக்கள் 10
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 54
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.