සිංහල தமிழ் English
Ananthan-722e0610001ead640b66c9a5442dd9b4

அன்னாமலை நடேசு சிவசக்தி

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

வன்னி மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 25027

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Tamil Makkal Thesiya Kuttani

வன்னி மாவட்டங்கள்

#99

மொத்த தரவரிசை

#3

மாவட்ட தரவரிசை

40%

பாராளுமன்ற வரவு

#75

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#12

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 0
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 43
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 2
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 3
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 6
மனுக்கள் 0
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 6
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 2
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.