සිංහල தமிழ் English
Medium_ananthan-722e0610001ead640b66c9a5442dd9b4

அன்னாமலை நடேசு சிவசக்தி

Icon_eprlf-b411677efe704e53558260c0ae53b163-5f87f27a773332cc4e038ff85b053de6

ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி (EPRLF) Also a member of coalition - TNA, வன்னி மாவட்டம்

0232222441/0242221898

சுருக்கம்

#104

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

71

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-11 (2018-10-11) Priviledges
Page 34
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
260-3 (2018-05-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 70
259-3 (2018-03-08) Point of Order - Other
Page 25
259-3 (2018-03-08) Oral Contribution Page 25
258-7 (2018-02-21) Expunged Statement
Page 23
258-7 (2018-02-21) Point of Order - Other
Page 23
258-7 (2018-02-21) Expunged Statement
Page 23
258-7 (2018-02-21) Expunged Statement
Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-07-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_eprlf-b411677efe704e53558260c0ae53b163-5f87f27a773332cc4e038ff85b053de6 ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி (EPRLF), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0232222441/0242221898
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.