සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara-d0ea20d0cdb795826e567e3c8185b97f

அநுர குமார திசானாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), கொழும்பு மாவட்டம்

0112177005 / 0112177013 anuradisanayake@gmail.com

சுருக்கம்

#1

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

706

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 91
259-7 (2018-03-22) Oral Contribution Page 20
259-7 (2018-03-22) Question by Private Notice Page 18
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 27
259-6 (2018-03-21) Question by Private Notice Page 26
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 29
259-4 (2018-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
259-4 (2018-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
259-3 (2018-03-08) Oral Contribution Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
Undergraduate: BSc- Physics, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 0112177005 / 0112177013
Email: anuradisanayake@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.