සිංහල தமிழ் English
Medium_ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

அர்ஜுன ரணதுங்க

அமைச்சர் - போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள்

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

0342226600 / 0112827979

சுருக்கம்

#37

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution - Core Statements Page 26
263-2 (2018-09-05) Written Question- Response Page 15
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
262-10 (2018-08-24) Written Question- Response Page 21
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 25
262-4 (2018-07-20) Oral Contribution Page 31
262-2 (2018-07-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
262-2 (2018-07-18) Written Question- Response Page 20
262-2 (2018-07-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-12-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Rejie Ranatunga/MP
கல்வி
School: Bandaranayake MV, Gampaha
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0342226600 / 0112827979
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.