සිංහල தமிழ் English
Marasinghe-7dc4747998bb14f987c24f7f87272ef4

சந்திரஜித் ஆசுபோத மாரசிங்க

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

தேசியப்பட்டியல் மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 0

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

தேசியப்பட்டியல் மாவட்டங்கள்

#22

மொத்த தரவரிசை

#3

மாவட்ட தரவரிசை

98%

பாராளுமன்ற வரவு

#354

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#15

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 24
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 89
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 18
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 12
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 59
மனுக்கள் 2
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 28
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 3
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.