සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake-1db6a039b2a4cc10f6cbb4d71b7a1513

பிமல் ரத்னாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), கம்பஹா மாவட்டம்

112785612 / 0773111226 / 0772220131 bimals@yahoo.com

சுருக்கம்

#2

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

724

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 7
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 7
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-7 (2019-09-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 6
274-7 (2019-09-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-03-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Tangalle Primary College, Tangalle
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: Civil Engineering, University of Moratuwa(Incomplete)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 112785612 / 0773111226 / 0772220131
Email: bimals@yahoo.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.