සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

புத்திக பத்திறண

பிரதி அமைச்சர் - கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தரை மாவட்டம்

0412223865/041-2230946

சுருக்கம்

#4

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

1099

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-12 (2018-04-06) Petitions
Page 6
259-11 (2018-04-05) Written Question Page 16
259-11 (2018-04-05) Written Question Page 14
259-11 (2018-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 11
259-7 (2018-03-22) Petitions
Page 6
259-7 (2018-03-22) Petitions
Page 6
259-7 (2018-03-22) Petitions
Page 6
259-7 (2018-03-22) Written Question Page 17
259-6 (2018-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-03-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula MV,Mathara
Undergraduate: University of Kelaniya MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0412223865/041-2230946
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.