සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri

சமிந்த விஜேசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

572221440 / 572232037 wijesiri_c@parliament.lk

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

128

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 23
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 9
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 22
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 9
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 21
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 8
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 572221440 / 572232037
Email: wijesiri_c@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.