සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda

Douglas Devananda

அமைச்சர் - Fisheries

Icon_party

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

112503467 / 112503467 devananda_d@parliament.lk

சுருக்கம்

#

மொத்த தரவரிசை

#

கட்சி தரவரிசை

0

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

0

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

No data available

 

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-11-10
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி,
தொடர்பு
Telephone: 112503467 / 112503467
Email: devananda_d@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.