සිංහල தமிழ் English
Medium_karunathileka-60f2a0767f8e24ef146fda1237028ebb

கயந்த கருணாதிலக்க

அமைச்சர் - காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசாங்க கட்சியின் முதற்கோலாசானும்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, காலி மாவட்டம்

0912296711/0112626143

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

2178

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 16
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 28
272-10 (2019-07-12) Oral Contribution Page 5
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 19
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 24
272-10 (2019-07-12) Oral Contribution Page 5
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 30
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-08-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0912296711/0112626143
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.