සිංහල தமிழ் English
Medium_gnanamuthusrineshan-9ae26d9dc5ea4ae059146e470ffed195

ஜானமுத்து ஸ்ரீநேசன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

766648048 / 065-2229929 Srineshangm@gmail.com

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

134

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
265-2 (2018-12-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 146
265-1 (2018-12-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
264-8 (2018-11-30) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
263-13 (2018-10-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-5 (2018-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
262-9 (2018-08-23) Oral Contribution Page 90
262-8 (2018-08-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-01-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: B.A (Bachelor Of Arts)
Postgraduate: M.A.Political Science, M.ED Master Of Educatin
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: SLEAS (Srilanka Education Administrative Servic/ P.G.D.E(Post Graduate Diploma in Education) Merit Training
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 766648048 / 065-2229929
Email: Srineshangm@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.