සිංහල தமிழ் English
Medium_gnanamuthusrineshan-9ae26d9dc5ea4ae059146e470ffed195

ஜானமுத்து ஸ்ரீநேசன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

766648048 / 065-2229929 Srineshangm@gmail.com

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

134

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
259-6 (2018-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
259-3 (2018-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-01-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: B.A (Bachelor Of Arts)
Postgraduate: M.A.Political Science, M.ED Master Of Educatin
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: SLEAS (Srilanka Education Administrative Servic/ P.G.D.E(Post Graduate Diploma in Education) Merit Training
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 766648048 / 065-2229929
Email: Srineshangm@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.