සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

ஹர்ஷ த சில்வா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

112597769 / 112806769 desilva_h@parliament.lk

சுருக்கம்

#4

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 13
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 121
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 117

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112597769 / 112806769
Email: desilva_h@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.