සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

ஹேஷா விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

472261830 hesha_w@parliament.lk

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

126

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 91
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 90
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 5
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 17
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 7
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 6
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 472261830
Email: hesha_w@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.