සිංහල தமிழ் English
Bandaranayake-7a55c2002c5dcf373d10c9bbaf6c8e74

இந்திக்க பண்டாரநாயக்க

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

குருநாகல் மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 46356

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

குருநாகல் மாவட்டங்கள்

#192

மொத்த தரவரிசை

#12

மாவட்ட தரவரிசை

44%

பாராளுமன்ற வரவு

#51

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#5

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
  • தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 0
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 20
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 5
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 0
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 0
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 0
மனுக்கள் 2
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 0
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.