සිංහල தமிழ் English
Medium_amaratunga-ca0e34f75c31eecf2bde82b5d6013295

ஜோன் அமரதுங்க

அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

2367147/2686350

சுருக்கம்

#127

மொத்த தரவரிசை

#45

கட்சி தரவரிசை

115

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 26
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 7
264-8 (2018-11-30) Oral Contribution Page 11
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 7
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 54
261-1 (2018-06-06) Petitions
Page 61
261-1 (2018-06-06) Petitions
Page 61
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 11
260-4 (2018-05-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1940-05-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: De Mazenod College, Kandana
School 2: St. Joseph's College, Maradana
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 2367147/2686350
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.