සිංහල தமிழ் English
Hasheem-d35e8069064a690a86befa0b6e8fcc89

கபீர் ஹஷீம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

கேகாலை மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 109030

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Samagi Jana Balawegaya

கேகாலை மாவட்டங்கள்

#59

மொத்த தரவரிசை

#1

மாவட்ட தரவரிசை

53%

பாராளுமன்ற வரவு

#180

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#11

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி
  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 0
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 27
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 49
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 6
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 5
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 18
மனுக்கள் 4
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 3
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.