සිංහල தமிழ் English
Medium_paranawithana-529e2e76e540889778d1774f9f59feaa

கருணாரத்ன பரணவிதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0716835810/ 0112554578

சுருக்கம்

#88

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

94

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-6 (2019-09-18) Priviledges
Page 28
274-6 (2019-09-18) Priviledges
Page 28
274-3 (2019-09-05) Petitions
Page 6
274-3 (2019-09-05) Petitions
Page 6
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 10
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-06-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dippitigala M V, Lellopitiya
School 2: Aloysius college, Ratnapura
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate: MA, University of Bradford
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0716835810/ 0112554578
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.