සිංහල தமிழ் English
Medium_grero

மொகான் லால் கிரேரு

இராஜாங்க அமைச்சர் - உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

112884089

சுருக்கம்

#154

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

36

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-8 (2018-03-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
259-8 (2018-03-23) Written Question- Response Page 17
259-7 (2018-03-22) Written Question- Response Page 10
259-7 (2018-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
259-6 (2018-03-21) Written Question- Response Page 13
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 15
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
259-5 (2018-03-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
259-5 (2018-03-20) Written Question- Response Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-06-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: University of Moratuwa BSc. Engineering
Undergraduate: University of Colombo MSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112884089
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.