සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

எம். முஜிபுர் ரஹ்மான்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112335613/0773312010

சுருக்கம்

#25

மொத்த தரவரிசை

#11

கட்சி தரவரிசை

169

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
263-8 (2018-09-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
263-4 (2018-09-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
263-4 (2018-09-07) Oral Contribution Page 38
263-4 (2018-09-07) Oral Contribution Page 35
263-1 (2018-09-04) Petitions
Page 77
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 82
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 13
262-7 (2018-08-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 84

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-04-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.