සිංහල தமிழ் English
Medium_jayathisa-03526324f4156adb511fd0dab34b6a25

நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), களுத்துரை மாவட்டம்

0718100605/0112785612 nalindajvp@gmail.com

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

664

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question Page 18
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question Page 17
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 16
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question Page 20
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question Page 20
272-9 (2019-07-11) Written Question Page 8
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 47
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question Page 25
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question Page 24
272-8 (2019-07-10) Written Question Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-04-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: C.W.W.Kannangara Collage, Mathugama
Undergraduate: M.B.B.S., Uni of Sri Jayawardenepura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 0718100605/0112785612
Email: nalindajvp@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.