සිංහල தமிழ் English
Medium_lansa

Nimal Lanza

இராஜாங்க அமைச்சர் - Rural Roads and other Infrastructure

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

031-331500 /112879181 lanza_n@parliament.lk

சுருக்கம்

#

மொத்த தரவரிசை

#

கட்சி தரவரிசை

0

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

0

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

No data available

 

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-13
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 031-331500 /112879181
Email: lanza_n@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.