සිංහල தமிழ் English
Medium_lansa

நிமல் லான்சா

இராஜாங்க அமைச்சர் - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

031-331500 /112879181 lanza_n@parliament.lk

சுருக்கம்

#63

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

18

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 14
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 117
278-5 (2020-10-06) Oral Contribution Page 34
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 39
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
277-7 (2020-09-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 72
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
277-3 (2020-08-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 031-331500 /112879181
Email: lanza_n@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.