සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-4fef38bac6621340ae5c638cc9515d56

நிரோஷன் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

0112587494/0312255213

சுருக்கம்

#43

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

303

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-6 (2019-05-10) Petitions
Page 6
271-6 (2019-05-10) Petitions
Page 6
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
270-18 (2019-04-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 107
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
270-4 (2019-03-16) Oral Contribution Page 15
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
268-7 (2019-02-22) Written Question- Response Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: late Festus Perera (former cabinet minister) Mother: Larin Perera (Wayamba Provincial Council, former Minister, Puttlam District MP (2001-2010)
கல்வி
School: St. Peter’s College, Colombo 4
Undergraduate: Electoronic Engineering (BSc). Maryland University,USA
Postgraduate: Electronic Engineering (MSc), Collin University, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112587494/0312255213
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.