සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi-c6135c4f142df5745a5e6607b326ffa0

பவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452275585 / 0112585827

சுருக்கம்

#188

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 77
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 51
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 6
259-10 (2018-04-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 138
255-10 (2017-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 15
255-10 (2017-10-20) Written Question Page 14
255-10 (2017-10-20) Petitions
Page 6
255-10 (2017-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 15
255-9 (2017-10-19) Written Question Page 8
253-5 (2017-07-25) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-10-11
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Dharmadasa Wanniarachchi, Provincial Council Sabargamuwa
கல்வி
School: Pelmadulla Mahinda V/ Pelmadulla Gankanda V
School 2: Anula Vidyalaya, Nugegoda
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452275585 / 0112585827
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.