සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

ரணில் விக்கிரமசிங்க

பிரதம மந்திரி - பிரதம அமைச்சரும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112573974/0112573308

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

511

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 21
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 26
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 16
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 22
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution - Core Statements Page 15
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 6
258-1 (2018-01-10) Oral Contribution Page 71
258-1 (2018-01-10) Expunged Statement
Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்