සිංහල தமிழ் English
Medium_karunanayake-2a1064a00d896824f26f07274a246ea5

ரவி கருணாநாயக்க

மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112872287

சுருக்கம்

#13

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

420

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
258-5 (2018-02-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 58
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37
258-3 (2018-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
258-3 (2018-01-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
258-3 (2018-01-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
258-3 (2018-01-24) Oral Contribution Page 32
258-3 (2018-01-24) Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-02-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112872287
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.