සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

ருவன் விஜேவர்தன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Defence

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

0112489895/0112552817

சுருக்கம்

#135

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

116

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-4 (2019-01-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 12
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
263-13 (2018-10-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
262-2 (2018-07-18) Oral Contribution Page 31
262-2 (2018-07-18) Question by Private Notice – Response Page 30
261-7 (2018-06-22) Petitions
Page 6
261-5 (2018-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
259-6 (2018-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
257-12 (2017-11-30) Written Question- Response Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-08-04
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.