සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

சஜித் பிரேமதாச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

472238011 / 112777253 premadasa_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#4

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

165

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 20
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
278-12 (2020-10-23) Oral Contribution Page 12
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 7
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
278-10 (2020-10-21) Oral Contribution Page 6
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
278-9 (2020-10-20) Question by Private Notice Page 112
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 472238011 / 112777253
Email: premadasa_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.