සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-4e30d4a5d1dfd5e0740b53d599fa8bb4

சஜித் பிரேமதாஸ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0472238011/0472238010

சுருக்கம்

#78

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

97

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 56
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 97
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 97
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 100
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 100

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-12
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Ranasinghe Premadasa
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo Mil Hil School-London O/L &London A/L
Undergraduate: London School of Economics BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0472238011/0472238010
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.