සිංහල தமிழ் English
Medium_semasingha

செஹான் சேமசிங்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - சமுர்த்தி, வதிவிடப் பொருளாதார, நுண்நிதிய, சுயதொழில், வணிக அபிவிருத்தி மற்றும் பயன்பாடு குறைவான அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

112746937 / 252050558 semasinghe_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Oral Contribution Page 8
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
278-2 (2020-09-23) Written Question- Response Page 18
278-2 (2020-09-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
278-2 (2020-09-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
278-2 (2020-09-23) Oral Contribution Page 19
278-2 (2020-09-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-11-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112746937 / 252050558
Email: semasinghe_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.