සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

ஸிஸிர ஜயகொடி

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0773073518/ 0112910668

சுருக்கம்

#71

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

136

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
274-6 (2019-09-18) Point of Order - Other
Page 34
274-6 (2019-09-18) Point of Order - Other
Page 34
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
273-13 (2019-08-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-11-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0773073518/ 0112910668
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.