සිංහල தமிழ் English
Jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

ஸிஸிர ஜயகொடி

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 90749

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

கம்பஹா மாவட்டங்கள்

#68

மொத்த தரவரிசை

#5

மாவட்ட தரவரிசை

83%

பாராளுமன்ற வரவு

#144

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#13

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்
  • கல்வி

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 3
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 51
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 16
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 5
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 24
மனுக்கள் 4
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 18
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.