සිංහල தமிழ் English
Medium_sumathipala-443c952ac07e444159ee8625f6535e74

திலங்க சுமதிபால

இராஜாங்க அமைச்சர் - Technology & Innovations

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0112697106 / 0112695963 / 0777765544

சுருக்கம்

#186

மொத்த தரவரிசை

#60

கட்சி தரவரிசை

214

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 62
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
267-2 (2019-01-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-03-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: Higher Dip, London Collage of communication
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112697106 / 0112695963 / 0777765544
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.