සිංහල தமிழ் English
Medium_berugoda-ee11b898444697bfb64a4af78296aa78

விஜித பேருகொட

இராஜாங்க அமைச்சர் - Women and Child Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மொனராகலை மாவட்டம்

0552265774/0718127480 vijithaberugodamp@gmail.com

சுருக்கம்

#99

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

70

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 54
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 66
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
272-4 (2019-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-09-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mo/Radaliyadda junior school till to grade 8
School 2: Mo/Wellassa National school
Undergraduate: University of kelaniya (econ.sp)
Postgraduate: University of Colombo (Dip in Education)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552265774/0718127480
Email: vijithaberugodamp@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.